Podmínky používání platformy VAKOVAKO

1. Úvod

 1. Tento dokument představuje úplné znění podmínek používání platformy VAKOVAKO (Podmínky) na webovém rozhraní dostupném na webových stránkách https://www.vakovako.com/ nebo v mobilní aplikaci VAKOVAKO (Platforma). Platformu provozuje Nadační fond 2091, IČO: 11893184, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 2019 (Provozovatel). Tyto Podmínky se použijí na každého uživatele Platformy (Uživatel). Některé funkce (například možnost darování) mohou být dostupné pouze v mobilní aplikaci Platformy.
 2. Provozovatel pořádá dobročinné sbírky za účelem opatření peněžních prostředků pro předem stanovený veřejně prospěšný účel. Dobročinné sbírky jsou řádně evidovány u Ministerstva vnitra ČR v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění (Zákon o veřejných sbírkách)

2. Fungování Platformy

 1. V rámci Platformy Provozovatel prezentuje jednotlivé dobročinné sbírky (Sbírky), na které Uživatel může přispět peněžní částkou (Dar). Provozovatel u Sbírky může omezit minimální a maximální výši jednotlivých Darů, případně určit celkovou maximální souhrnnou výši Sbírky.
 2. Jednotlivé Sbírky ve smyslu těchto Podmínek nemusí odpovídat kategorii/termínu “sbírka”, jak ji definuje Zákon o veřejných sbírkách.
 3. Provozovatel výtěžek z každé Sbírky předává konkrétním subjektům realizujícím účel dané Sbírky (Cílový partner).
 4. Existují dva typy Sbírek:
 • Obecné Sbírky; a
 • Konkrétní Sbírky.

5. U Obecných Sbírek je uveden pouze účel dané Sbírky (např. ochrana oceánů), nikoliv konkrétní Cílový partner. Výběr a volba Cílového Partnera je plně na uvážení Provozovatele. Provozovatel však vždy jedná v souladu s účelem dané Obecné Sbírky.

6. U Konkrétních Sbírek Provozovatel v rámci Platformy výslovně uvádí Cílového partnera, kterému bude výtěžek z Konkrétní Sbírky určen.

7. Provozovatel po uzavření Konkrétní Sbírky (z důvodu uplynutí času nebo dosažení maximální vybírané částky, vždy jak je uvedeno v rámci Platformy) souhrnně předá výtěžek z dané Konkrétní Sbírky příslušnému Cílovému partnerovi. Pokud toto nebude možné (např. dojde k ukončení spolupráce s Cílovým partnerem), Provozovatel výtěžek z dané Konkrétní Sbírky použije v rámci tématicky nadřazené Obecné sbírky nebo dle svého uvážení vybere Cílového partnera, kterému výtěžek z dané Konkrétní Sbírky předá.

8. Informace o uskutečněných Sbírkách a jejich výsledcích Provozovatel zveřejňuje online na https://vakovako.com/cs/bankovni-ucty-a-reporty.

3. Uživatelský účet

 1. Uživatel má právo užívat Platformu bezplatně a bez registrace. Aby ovšem mohl Uživatel poskytnout Dar, musí se nejprve zaregistrovat. Registraci Uživatel provádí v rámci Platformy tím, že si vytvoří uživatelský účet (Účet). Pro založení účtu bude vyzván k vyplnění uživatelského jména, e-mailové adresy a hesla. Následně mu bude přiděleno jedinečné identifikační číslo.
 2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem nebo e-mailovou adresou a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu a není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení těchto povinností ze strany Uživatele.
 3. Provozovatel může Uživateli znemožnit využívat či zrušit jeho Účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti vůči Provozovateli.

4. Darování

 1. Stisknutím tlačítka “Daruj / Darovat” je mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena darovací smlouva ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Dar je možné uhradit prostřednictvím platební brány ČSOB, Stripe, metody Apple Pay nebo Google Pay nebo takové metody, kterou v daný moment umožňuje uživatelské rozhraní Platformy (Platební metody). Uživatel je vázán podmínkami užívání poskytovatele dané Platební metody.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za správné fungování Platebních metod. Uživatel užívá Platební metody na vlastní riziko.
 4. Údaje o provedených platbách Uživatelem, které jsou dostupné v Účtu, mají pouze orientační charakter. Důvodem je zejména možnost zamítnutí dané platby poskytovatelem Platební metody nebo bankou Uživatele nebo jinou zúčastněnou bankou nebo institucí.
 5. Možnost přispět na konkrétní Sbírku může být omezena jak výší příspěvku (či maximální vybíranou částkou), tak časově. Takové omezení je vždy uvedeno v rámci Platformy u dané Sbírky.
 6. Dary jsou vybírány na transparentní bankovní účty uvedené na webových stránkách Platformy zde https://vakovako.com/cs/bankovni-ucty-a-reporty.
 7. Uživatel v žádném případě nemá nárok na vrácení Daru, ale Provozovatel je oprávněn Dar dle vlastního uvážení vrátit. Uživatel se v maximální možné míře vzdává práva na vrácení Daru nebo práva odstoupit od darovací smlouvy uzavřené s Provozovatelem.

5. Prohlášení a závazky Uživatele

 1. Uživatel se používáním Platformy zavazuje a prohlašuje, že:
 • dosáhl věku 18 let a je plně svéprávný
 • nebude Platformu používat v rozporu s právními předpisy;
 • všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a správné; a
 • se seznámil s aktuálním zněním těchto Podmínek a souhlasí s nimi.

6. Potvrzení o Daru

 1. Uživatel může v sekci “Daňová uznatelnost darů” požádat o potvrzení o poskytnutí Daru, resp. Darů (Potvrzení). Uživatel si v této sekci vybere příslušné období, za které mu bude Potvrzení vystaveno. Pro účely Potvrzení se Uživatel zavazuje pravdivě vyplnit příslušný formulář.

7. Duševní vlastnictví

 1. Uživatel nesmí obsah Platformy jakkoliv upravovat, šířit, duplikovat nebo k němu vykonávat jakákoli majetková práva bez souhlasu Provozovatele.
 2. Uživatel zejména není oprávněn:
 • jakkoli disponovat s obsahem zveřejněným na Platformě, zejména jej prodávat, licencovat, pronajímat nebo užívat k jinému než určenému účelu;
 • snažit se obcházet uživatelské rozhraní Platformy a užívat ji jinak, než jak z uživatelského rozhraní vyplývá;
 • vytvářet odvozená díla z Platformy, resp. obsahu na Platformě publikovaném; a
 • měnit nebo se pokoušet získat zdrojový kód nebo algoritmy Platformy.

8. Odkazy na webové stránky třetích osob

 1. Provozovatel může u jednotlivých Sbírek uvádět odkazy na webové stránky třetích osob (např. Cílových partnerů). Provozovatel neodpovídá za funkcionalitu ani obsah uvedený na těchto webových stránkách. Vstupuje-li Uživatel na webové stránky třetích osob, činí tak na vlastní riziko.

9. Odpovědnost za Cílové partnery

 1. Provozovatel neodpovídá za jednání Cílových partnerů (zejména ve vztahu k využití výtěžku ze Sbírky). Provozovatel neodpovídá za případná porušení právních předpisů ze strany Cílového partnera, jeho úpadek nebo neschopnost plnit své povinnosti.

10. Osobní údaje

 1. Provozovatel při provozu Platformy může shromažďovat některé osobní údaje. Detaily, jak s nimi Provozovatel nakládá, jsou obsaženy v dokumentu Ochrana osobních údajů dostupném online na https://vakovako.com/cs/ochrana-osobnich-udaju.

11. Komunikace

 1. V případě jakýchkoliv problémů s Platformou může Uživatel kontaktovat Provozovatele e-mailem na app@vakovako.com.

12. Spolupráce s komerčními partnery

 1. Provozovatel je oprávněn spolupracovat se třetími stranami, které se jako dárce zúčastní některé Sbírky a zároveň poskytnou příspěvek na provoz Platformy. Tyto příspěvky Provozovatel použije k hrazení nákladů spojených s provozováním Platformy. Tato spolupráce probíhá na základě samostatné smlouvy a neřídí se těmito podmínkami.
 2. Provozovatel těmto třetím stranám může umožnit vlastní prezentaci v rámci Platformy (např. umístěním reklamy).

13. Závěrečná ujednání

 1. Provozovatel neodpovídá za případné technické problémy s Platformou či její výpadky.
 2. Tyto Podmínky mohou být Provozovatelem kdykoliv změněny. O takové změně bude Uživatel informován zejména prostřednictvím Platformy. Aktuální Podmínky jsou také dostupné online na https://vakovako.com/cs/podminky-pouzivani.
 3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami a jakýmkoliv dalším použitím Platformy se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k Platformě realizován. Provozovatel nezaručuje soulad těchto Podmínek s právními řády jiných států. Pro řešení jakýchkoliv sporů jsou výlučně příslušné obecné soudy Provozovatele.
 4. Je-li nebo stane-li se některé z ujednání Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ujednání nastoupí takové ujednání, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ujednání. Neplatností nebo neúčinností některého ujednání není dotčena platnost a účinnost ostatních ujednání. Neplatností nebo neúčinností některého ujednání pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ujednání vůči jiným subjektům.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01. 07. 2023.

Na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na Přijmout vyjadřujete Váš souhlas s tímto použitím. Další informace o cookies.

Pokročilá nastavení souborů cookies

které zajišťují, že Platforma funguje správně. Tyto soubory cookies umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, ověření identity a správa sítě. Tyto cookies nelze zakázat.

která sbírají data, jejichž účelem je si pamatovat volby Uživatelů, abychom mohli poskytnout lepší a více personalizovanou zkušenost.

které jsou použity ke sledování efektivity reklamních kampaní, abychom mohli poskytnout relevantnější služby a lepší reklamy podle vašich zájmů.

které nám pomáhají pochopit chování návštěvníků na našem webu, objevit chyby a poskytnout lepší celkovou analytiku. Data z cookies analyzujeme v anonymizované podobě.

Tyto soubory cookies se používají k získání souhlasu s přenosem uživatelských údajů pro reklamní účely.

Tyto soubory cookies zajišťují použití údajů k personalizaci reklam (jako např. remarketing).